RPO przed 2014

 Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, którego członkami są: mina Miejska Włodawa, Gmina Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Stary Brus, Gmina Wyryki, Gmina Sławatycze, Gmina Sosnowica, Gmina Hanna, Gmina Sosnówka, Gmina Podedwórze,w partnerstwie z powiatem włodawskim realizuje projekt „Modernizacja i rozbudowa składowiskaodpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
współfinansowanego ze środków europejskich.

Okres realizacji Projektu: 01.10.2009 r. – 30.12.2011 r.


W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
1. Modernizacja składowiska odpadów we Włodawie.
Zakład realizowany będzie w oparciu o istniejące składowisko odpadów komunalnych we Włodawie. Zasięgiem swym obejmować będzie powiat włodawski oraz część powiatów bialskiego i parczewskiego.
W skład projektowanego Zakładu wejdą następujące elementy:
a) budynek sortowni odpadów z wiatą magazynową oraz sortownią surowców wtórnych z sitem do oddzielania frakcji drobnej organicznej o wydajności 50 ton na dobę,
b) budynek myjni pojemników, środków transportowych i surowców wtórnych,
c) wiata do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,
d) boksy na surowce wtórne,
e) budynek socjalny,
f) pryzmy energetyczne,
g) stanowisko kompostera frakcji organicznej,
h) zbiornik odcieków,
i) system instalacji odwadniająco-nawilżającej,
j) kwatera na odpady zawierające azbest,
k) kwatera balastu prasowanego.

 2. Selektywny system zbiórki odpadów.
Na podstawie analizy opcji wybrano do realizacji trzeci wariant selektywnej zbiórki odpadów, który oparty jest o system zbiórki odpadów u źródła. Odpady niebezpieczne zbierane będą do worków foliowych o pojemności 0,06 m3 w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, zarówno w obszarach miasta i wsi. W obszarach zabudowy wielorodzinnej miejskiej oraz wiejskiej odpady te będą zbierane do pojemników o pojemności 1,1 m3, dołączane do gniazd zbiórki, zarówno w systemie dwu jak i wielopojemnikowym. Akcja zbiórki odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie minimum dwa razy do roku.


3. Zintegrowany system obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów komunalnych we Włodawie. Docelowy system komputerowy będzie obsługiwał Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w lokalizacji obecnie funkcjonującego Składowiska Odpadów Komunalnych we Włodawie, a także podmiot zarządzający ZZO w zakresie administracji i księgowości. System będzie realizował:

- prowadzanie księgowości i zarządzanie finansami podmiotu zarządzającego Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych,
- zarządzanie personelem podmiotu zarządzającego oraz personelem ZZO,
- zarządzanie majątkiem, a w szczególności środkami trwałymi ZZO, w tym instalacjami przetwarzającymi odpady oraz pojazdami przeznaczonymi do transportu odpadów.
- obsługę procesu zarządzania i monitorowania odpadów, a w szczególności przetwarzania i składowania odpadów,
- zarządzanie procesem zbierania odpadów,
- zarządzanie kontaktami z klientem,
- tworzenie raportów dla zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące produkty projektu:
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): 30 szt.
- Liczba wybudowanych kompostowni : 1 szt.
- Liczba zmodernizowanych składowisk: 1 szt.
- Liczba wybudowanych sortowni: 1 szt.
- Powierzchnia przebudowanych/zmodernizowanych składowisk odpadów: 5,96 ha
- Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 3.000 szt.
- Liczba zakupionych samochodów wysokiego zgniotu: 6 szt.
- Liczba wybudowanych kwater składowania azbestu: 1 szt.

Cele Projektu

Realizacja Projektu ma na celu stopniowe rozwiązanie problemów i niedoborów gminy w zakresie podstawowych inwestycji infrastrukturalnych. W wyniku Projektu zrealizowane będą cele ogólne, jak też wynikające z nich cele bezpośrednie. Celami szczegółowymi Projektu są:
- poprawa poziomu ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń wód
podziemnych i gleb,
- poprawa warunków i wzrost komfortu życia mieszkańców,
- promocja gminy jako miejsca oferującego wysoki komfort bytowania i atrakcyjne miejsce wypoczynku oraz aktywnej rekreacji,
- zmniejszenie ilości deponowanych odpadów w wyniku wprowadzenia wcześniejszej segregacji z jednoczesnym zwiększeniem ilości odpadów podlegających odzyskowi,
- wyeliminowanie możliwości składowania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
- przedłużenie żywotności eksploatowanego składowiska,
- utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz tworzenie nowych.


Bezpośrednim efektem realizacji Projektu będzie oddanie do użytku nowego składowiska odpadów o powierzchni 5,96 ha.
Realizacja przedmiotowego Projektu pozwoli rozwiązać problemy, a tym samym przyczyni się do realizacji celu bezpośredniego i celów ogólnych Projektu, które wpisują się w cel szczegółowy RPO dla województwa lubelskiego, jakim jest poprawa warunków inwestowania
w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.


Do celów ogólnych Projektu zalicza się:
- rozwój i wzrost konkurencyjności sektora MŚP na terenie objętym oddziaływaniem Projektu,
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych Projektem,
- poprawa walorów środowiska naturalnego.
Do celów bezpośrednich Projektu należą
- poprawa gospodarki odpadami poprzez:
- zwiększenie udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów,
- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- zwiększenie liczby gospodarstw domowych i mieszkańców objętych system zbiórki odpadów (w tym przede wszystkim selektywnej).
Reasumując, należy stwierdzić, że Projekt będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie społeczno – gospodarcze, zarówno w aspekcie jakości życia mieszkańców na terenie objętym Projektem, jak również dla poziomu ochrony środowiska naturalnego.

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:
- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 30 szt.
- liczba osób objętych selektywną zbiórką: odpadów 41.278 osoby
- moc przerobowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 50 Mg/doba
- liczba mieszkańców obsługiwanych przez składowisko odpadów: 41.278 osób
- ilości odpadów poddawanych segregacji: 4,6 Mg/doba.

 

Wpływ Projektu na politykę ochrony środowiska

Pozytywny wpływ Projektu na jakość środowiska wynika z jego charakteru. Dzięki realizacji zaplanowanych działań znacząco ograniczony zostanie negatywny wpływ aktualnej gospodarki odpadami na terenie objętym oddziaływaniem projektu. Wynika to z faktu, że w chwili obecnej głównym sposobem unieszkodliwiania jest składowanie odpadów. Ponadto praktycznie nie istnieje selektywny system zbiórki odpadów. Po realizacji projektu część odpadów będzie podlegała odzyskowi, dzięki czemu znacząco zmniejszy się ilość odpadów trafiających na składowisko.

Dzięki wprowadzeniu zróżnicowanych systemów zbiorki będzie zmieniał się rodzaj odpadów, a mianowicie, zwiększy się ilość odpadów zbieranych selektywnie kosztem ilości odpadów zmieszanych. Pozwoli to na wysortowanie i odzysk surowców wtórnych nadających się do ponownego przetworzenia oraz przetworzenie poprzez proces kompostowania odpadów organicznych. Wszystkie te zamierzenia pozwolą na zmniejszenie ilości balastu trafiającego
na kwatery, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, co jest zgodne z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, jednocześnie wpłyną na bardziej racjonalne wykorzystanie i wydłużenie okresu eksploatacji składowiska.


Realizacja projektu spowoduje ograniczenie oddziaływania na środowisko. Zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wprowadzenie zamkniętego procesu przetwarzania odpadów organicznych w komposterze oraz pryzmach energetycznych. Nastąpi całkowite wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.
Zostanie to osiągnięte poprzez zastosowanie warstwy uszczelniającej w postaci foli PEHD  grubości 2 mm przesypanej warstwą ochronną, w której umieszczona zostanie instalacja zbierania odcieków połączona ze zbiornikiem na odcieki. Warstwa uszczelniająca położona zostanie na częściowo zrekultywowanej niecce, która eksploatowana była od 1973 r. Warstwa uszczelniająca zapobiegnie infiltracji wód opadowych przez złoże odpadów. Na warstwie uszczelniającej zlokalizowana zostanie kwatera robocza składowiska, na której unieszkodliwiane będą odpady balastu pochodzące z linii sortowniczej oraz stanowisko kompostera i pryzmy energetyczne. Budowa linii sortowniczej zapobiegać będzie zanieczyszczaniu gleb rozwiewanymi
odpadami. Odpady trafiające do instalacji na bieżąco będą rozładowywane do bunkra zasypowego linii i rozsortowywane. Odpady balastowe z linii wychodzić będą w postaci sprasowanych kostek.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wójt Gminy Podedwórze jako Lider projektu informuje, że w dniu 12 listopada 2009r. o godz. 1400 w zajeździe „Szeleścianka” w Szeleście gmina Rossosz odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V:Transport, Działanie 5.2 Lokalny Układ Transportowy.

Otwarcie dróg wybudowanych w obszarze turystycznym „Dolina Zielawy” odbędzie się na drodze „Zabaszta” w miejscowości Rossosz.

Przedmiotem projektu była realizacja wspólnego działania pięciu gmin (Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice), wynikiem czego nastąpiła poprawa infrastruktury drogowej w okolicach miejsc atrakcyjnych turystycznie. Realizacja tego zadania poległa głównie na budowie i przebudowie wybranych odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12 307 m, położonych na obszarze leżącym wzdłuż planowanej trasy turystycznej w obszarze turystycznym „Dolina Zielawy”. Trasa ta łączy wszystkie atrakcyjne miejsca pięciu gmin znajdujących się na terenie „Doliny Zielawy”

Całkowite wydatki kawalifikowalne projektu wynoszą 9 513 598,82 PLN w tym:

1) dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie : 8 086 558,99 PLN co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2) wkład Własny Beneficjenta w wysokości 1427 039,83 PLN co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

 

Wójt Gminy Podedwórze
Krzysztof Chilczuk

 

1. Strona internetowa informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.lubelskie.pl

PROJEKT DOFINANSOWANY Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013,

OŚ PRIORYTETOWA V: TRANSPORT,

DZIAŁANIE 5.2. LOKALNY UKŁAD TRANSPORTOWY

2. Nazwa Projektu:

BUDOWA DRÓG GMINNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OBSZARU TURYSTYCZNEGO „DOLINA ZIELAWY”

3. Nazwa beneficjenta:

Gmina Podedwórze

Podedwórze 44

21-222 Podedwórze

tel.(083) 379 50 01 , fax (083) 379 50 08

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

województwo lubelskie

powiat parczewski

4.Krótki opis projektu:

 

Poziom dofinansowania:

-Wkład własny – 24,5%

- Dofinansowanie RPO WL – 75,5%

W ramach projektu pn.

BUDOWA DRÓG GMINNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OBSZARU TURYSTYCZNEGO „DOLINA ZIELAWY”

realizowanych będzie 9 zadań tj. budowanych będzie 9 dróg w pięciu sąsiadujących gminach : Gmina Podedwórze, Gmina Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Sosnówka i Gmina Wisznice.

W Gminie Podedwórze budowane będą 3 drogi w miejscowości Hołowno:

- droga Nr 103804 L „ Wieś”

- droga Nr 103805 L „Szeroka”

- droga Nr 103807 L „ Zagroda”

W gminie Jabłoń budowane będą 2 drogi:

- droga Nr 103765 L w miejscowości Gęś

- droga Nr 103764 L w miejscowości Jabłoń

W gminie Rossosz budowana będzie 1 droga

- droga Nr 101306 L ul. „Zabaszta” w miejscowości Rossosz

W gminie Sosnówka budowana będzie 1 droga

- droga Nr 101208 L Rozwadówka – Marylin- Łyniew

W gminie Wisznice budowane będą 2 drogi:

- droga Nr 101242 L Ratajewicze – Kolonia Ratajewicze

- droga Nr 101257L Kolonia Wisznice- Kolonia Ratjewicze

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:

- długość wybudowanych dróg gminnych - 12 307 m

- długość wybudowanych utwardzonych poboczy - 23 030 m

- długość wybudowanych chodników - 1 580 m

- liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 2 szt

- liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 20 szt

- liczba wybudowanych przejść dla pieszych -12 szt

- liczba wybudowanych zatok autobusowych - 3 szt

- liczba wybudowanych skrzyżowań - 8 szt

Dodatkowe informacje