Czyste powietrze - gminny punkt

Od dnia 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 
 
 W przypadku poziomu podstawowego Beneficjentami są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000,00 zł,
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135.000,00 zł.
 
W przypadku poziomu podwyższonego Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
 
 
 * są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
 * przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 * 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 * 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku najwyższego poziomu przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,, nie przekracza kwoty:
 
 
 * 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 * 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
 
 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
 
 
 Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl: 
 
 
 * wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 * w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
 
Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:
 * za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 * poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 * bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
 W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
 
          W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
 
 
 * dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –  do 66 000 zł (Część 1 Programu);
 * dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 * dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);
 Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
 
 * Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 * Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 * Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie https://www.wfos.lublin.pl/ 
informacja o gminnym punkcie
 
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"
 
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Podedwórze został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego pod nazwą „Czyste powietrze”.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Podedwórze aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Podedwórze.
 
Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy Podedwórze na parterze pok. 3 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–11.00). Osoba do kontaktu: Monika Łukaszuk, tel. 83 37 95 027, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Pracownik urzędu zapewni:
- udzielenie informacji o zasadach programu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania wniosku, złożenia i jego wydruku,
- dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,
- pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
 
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców naszej gminy do skorzystania z dofinansowania, między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie o poprawy jakości powietrza na terenie gminy Podedwórze.
Zachęcamy do korzystania z punktu.
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie
 
 

Dodatkowe informacje