GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Aktualizacja zapytania cenowego na „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy”. Zamówienie realizowane jest w
ramach projektu pt. „ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPLU.11.01.00-06-0001/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:
Pobierz plik (2_zalaczniki PRAWO JAZDY C + kwalifikacja_AKTUALIZACJA.pdf)OFERTA CENOWA[PDF]470 kB
Pobierz plik (2_zapytanie_prawo_jazdy_AKTUALIZACJA.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE[PDF]474 kB
*Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu*
 
Informujemy o 2 wolnych miejscach na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” realizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, skierowanego do klientów Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu
 
Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 22 października do 30 października 2020r.
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny poniżej.

Gminny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017 ) Podprogram 2020, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

            Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2020 trwać będzie od listopada 2020r. do lipca 2021r.

            Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :

  • 1 402,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 056,00 dla osoby w rodzinie

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Podedwórze pod nr tel.     83 3795037 oraz na na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

           

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2018.
Program był realizowany od sierpnia 2018 do czerwca 2019. Pomocą żywnościową objęto 252 osoby  skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu. Wydano 12 ton 252 kg 500 g żywności, co stanowi 1750  paczek żywnościowych dla 128 rodzin.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się 2 warsztaty edukacji  ekonomicznej   dla 17 beneficjentów  i 2 warsztaty kulinarne  również dla 17 beneficjentów.

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 1028 PLN dla osoby w rodzinie

Natomiast w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

Dobry start

INFORMACJA

     Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018r.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

  1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..

Świadczenie nie przysługuje:

 jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2017”

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018.

Pomocą żywnościową objęto 253 osoby skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 12t.790 kg. żywności co stanowi 2500 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty  dla 60 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.”

Podkategorie

Dodatkowe informacje