GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu  poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 

Rodzina wspierająca, przy współpracy Asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

– opiece i wychowaniu dziecka,

– prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze

 tel. 83 3795037

Zapraszamy chętnych do współpracy!

Informacja
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu o zakończeniu edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020
Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.
Program był realizowany od listopada 2020 do sierpnia 2021 r .
Pomocą żywnościową objęto 255 beneficjentów skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu.
Wydano 120 ton 746 kg 900 g żywności, co stanowi 1250 paczek żywnościowych dla 161 rodzin.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się warsztaty edukacji ekonomicznej dla 35 beneficjentów oraz warsztaty kulinarne również dla 35 beneficjentów.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Zgodnie z Zarządzaniem Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 21 października 2020 r. dotyczącym zawieszenia działalności Urzędu Gminy Podedwórze do odwołania w związku z potwierdzeniem zachorowania na COVID-19 jednego z pracowników UG Podedwórze składanie zapytania cenowego na „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy”, realizowane jest w ramach projektu pt. „ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPLU.11.01.00-06-0001/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydłuża się do 06 listopada 2020 r. do godz. 11 30.

Aktualizacja zapytania cenowego na „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy”. Zamówienie realizowane jest w
ramach projektu pt. „ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPLU.11.01.00-06-0001/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:
Pobierz plik (2_zalaczniki PRAWO JAZDY C + kwalifikacja_AKTUALIZACJA.pdf)OFERTA CENOWA[PDF]470 kB
Pobierz plik (2_zapytanie_prawo_jazdy_AKTUALIZACJA.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE[PDF]474 kB
*Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu*
 
Informujemy o 2 wolnych miejscach na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” realizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, skierowanego do klientów Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu
 
Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 22 października do 30 października 2020r.
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny poniżej.

Gminny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017 ) Podprogram 2020, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

            Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2020 trwać będzie od listopada 2020r. do lipca 2021r.

            Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :

  • 1 402,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 056,00 dla osoby w rodzinie

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Podedwórze pod nr tel.     83 3795037 oraz na na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

           

Podkategorie

Dodatkowe informacje