GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 1028 PLN dla osoby w rodzinie

Natomiast w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

Dobry start

INFORMACJA

     Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018r.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

  1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..

Świadczenie nie przysługuje:

 jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2017”

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018.

Pomocą żywnościową objęto 253 osoby skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 12t.790 kg. żywności co stanowi 2500 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty  dla 60 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.”

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017 )Podprogram 2017, którego celem  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :

  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej

  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Podedwórze pod nr tel.

83 3795037 oraz na na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje,

iż od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenie wychowawcze (500+)

Wzory wniosków obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2017r. są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

    30 czerwca 2017 r. zakończył się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  ( FEAD) Podprogram 2016
   Z programu skorzystało 233 osoby wydano 1575 paczek następujących produktów żywnościowych: makaron świderki, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.
   W trakcie realizacji programu prowadzone były działania towarzyszące , odbyły się 4 warsztaty edukacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu poszukuje kandydatów do pełnienia
funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2017r. Poz. 697)
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 2.pdf) Załącznik nr 2[Oświadczenie kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej - PDF]78 kB
Pobierz plik (Załącznik 1.pdf)Załącznik nr 1[WNIOSEK kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej - PDF]55 kB

Podkategorie

Dodatkowe informacje