PROJEKTY-GOPS

Gmina Podedwórze informuje, że informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2023

 DOFINANSOWANIE: 63 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 78750 zł.

 

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 – EDYCJA 2023

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIWEGO  

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  – EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE

175 837,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

175 837,50 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
DOFINANSOWANIE
138 300 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
138 300 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE 51 000 Zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 63750 Zł.

"AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ"

Rozstrzygnięcie postępowanie na kompleksowa  organizacje szkolenia Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL Base

Załączniki:
Pobierz plik (ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.pdf)Informacja[PDF]402 kB

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Rekrutacja na szkolenie Sprzedawca/czyni z obsługa kasy fiskalnej i komputera z egzaminem ECDLdla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Sprzedawca/czyni z obsługa kasy fiskalnej i komputera z egzaminem ECDL realizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, skierowanego do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 18 października do 25 października 2019r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny poniżej jako załączniki.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze w terminie do 25 października br. do godziny 15.00.

Zapraszamy

 

Dodatkowe informacje