PROJEKTY-GOPS

Gmina Podedwórze w dniu 19 marca 2024 r. zawarła umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028".

Koszt realizacji zadania wynosi 83 750,00 zł, z tego  dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 67 000,00 zł oraz środki własne 16 750,00 zł. Zakres umowy określa Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881). Realizacja Programu odbywa się z zachowaniem zapisów ustawy o pomocy społecznej.

plakat - „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

plakat - „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Gmina Podedwórze pozyskała środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

14 lutego 2024 r. została podpisana umowa w sprawie realizacji tego zadania.

Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu  Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

Wartość dofinansowania: 218,382,00  zł

Okres realizacji Programu: od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Logotyp FE

PROGRAM FEPŻ FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ZYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2023

 

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

‒         1.823,60  PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

‒         1.410,00  PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:

‒         osoby z niepełnosprawnościami,

‒         osoby bezdomne,

‒         obywatele państw trzecich,

‒         osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

‒         pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórze wydają skierowania do Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2023 osobom  zainteresowanym.

 

  KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

mgr Ewa Zielonka

Gmina Podedwórze informuje, że informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2023

 DOFINANSOWANIE: 63 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 78750 zł.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
DOFINANSOWANIE
138 300 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
138 300 zł

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 – EDYCJA 2023

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIWEGO  

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  – EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE

175 837,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

175 837,50 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE 51 000 Zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 63750 Zł.

Dodatkowe informacje