tablica rybactwo i morze

 

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego gminy Podedwórze, położonej na obszarze LSR, poprzez budowę altany rekreacyjnej oraz wykonanie ścieżek spacerowych w miejscowości Antopol

Beneficjent: Gmina Podedwórze

Całkowita wartość projektu: 90 738 ,71zł.
Wsparcie finansowe w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020: 77 127, 00zł

logotyp

Trwają prace związane z budową infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w ramach projektu „Zagospodarowanie dawnego parku dworskiego w Antopolu” działanie 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach operacji zaplanowano następujące działania:

  1. budowa altany plenerowej o wymiarach 5 x 7 m, która służyć będzie mieszkańcom i turystom do rekreacji, odpoczynku, a także organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz promocyjnych na obszarze LGR.
  2. wykonanie ścieżek spacerowych w dawnym parku dworskim - zadanie obejmuje wykonanie oraz utwardzenie nawierzchnią z kamienia ok. 230 mb ścieżek spacerowych w dawnym parku dworskim w Antopolu. Zaplanowane ścieżki zapewnią dostęp do budowanej altany oraz stanowić będą dodatkową atrakcję turystyczną, umożliwiając spacerowanie wśród starych, objętych ochroną konserwatorską drzew.

Wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w dawnym parku dworskim w Antopolu podniesie jego estetykę oraz umożliwi przywrócenie funkcji użytkowych zaniedbanego dotąd obiektu, co wpłynie na wzrost zainteresowania turystów tym terenem. Powstanie nowego miejsca rekreacji dla mieszkańców, turystów  i wędkarzy, zlokalizowanego w niedalekiej odległości od zbiornika wodnego „Mosty”.

 Całkowita wartość projektu: 90 738 ,71zł.

Wsparcie finansowe w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020: 77 127, 00zł

 budowa chodnika szkielet altany szkielet altany kamienie 

 kamień do budowy chodnika widok parku widok parku, budowa chodnika

logotyp

W dniu 28 lipca w Lublinie Gmina Podedwórze reprezentowana przez Wójta Gminy – Monikę Mackiewicz – Drąg  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Szymańskiej podpisała umowę na realizację projektu grantowego „Zagospodarowanie dawnego parku dworskiego w Antopolu” w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach projektu zostanie zbudowana altana rekreacyjna oraz ścieżki spacerowe w dawnym parku dworskim w Antopolu. Przedmiotowy obiekt będzie pełnił funkcję turystyczną jak również  będzie miejscem i bazą dla rekreacji i rozwoju kulturalnego mieszkańców.

Z nowo powstałej infrastruktury będą korzystać mieszkańcy wsi Antopol, jak również cała społeczność Gminy Podedwórze oraz obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, turyści, wędkarze.

Realizacja zaplanowanej operacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Podedwórze. Wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w dawnym parku dworskim w Antopolu podniesie jego estetykę oraz umożliwi przywrócenie funkcji użytkowych zaniedbanego dotąd obiektu, co wpłynie na wzrost zainteresowania turystów tym terenem. Powstanie nowego miejsca rekreacji dla mieszkańców, turystów  i wędkarzy, zlokalizowanego w niedalekiej odległości od zbiornika wodnego „Mosty” w historycznym miejscu dawnego parku dworskiego w Antopolu w gminie Podedwórze stymulować będzie rozwój turystyki na obszarze LGR, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz atutów środowiska naturalnego.

logo rim

Zakończyły się prace budowlane w ramach realizację projektu grantowego „Zagospodarowanie dawnego parku dworskiego w Antopolu” na które Gmina Podedwórze pozyskała dofinansowanie w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach operacji wykonano następujące działania:

  1. budowa altany plenerowej, Wykonawcą robót była firma BoderClaas Bogdan Pochwatka z Lipówki
  2. wykonanie ścieżek spacerowych w dawnym parku dworskim - zadanie obejmuje wykonanie oraz utwardzenie nawierzchnią z kamienia ścieżek spacerowych, Wykonawcą robót była firma art PROJEKT Anna Jakubiuk z Jabłonia

Realizacja operacji przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Podedwórze. Wykonana infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w dawnym parku dworskim w Antopolu podniosła jego estetykę.

Zapraszamy mieszkańców, turystów i wędkarzy do odwiedzenia nowo powstałego miejsca rekreacji.

 Całkowita wartość projektu: 90 738 ,71zł.

Wsparcie finansowe w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020: 77 127, 00zł

 

altana ścieżka   tablica

Dodatkowe informacje