Niewykorzystane materiały po remoncie czy budowie to groźne dla środowiska, długo rozkładające się odpady. Ze względu na duże rozmiary i toksyczność, nie można ich wrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne, nie są również uwzględnione w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do odpadów budowlanych i remontowych należą różnorodne przedmioty: kable, druty, tapety, gruz, papa, eternit, folie, styropian, laminaty, plastiki, złom oraz puszki po farbach i lakierach czy opakowania po rozpuszczalnikach. Składowane, w procesie długotrwałego rozkładu będą emitowały groźne substancje do atmosfery, gleby i wód gruntowych.  Niestety proceder pozbywania się odpadów remontowych na własną rękę jest coraz częstszy, zwłaszcza na wsi i terenach podmiejskich. Umieszczenie tego typu materiałów w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne jest równie niepoprawne.

Przestrogą powinna być wysoka kara za palenie śmieci i nieodpowiednie ich składowanie, która wynosi 5 tysięcy złotych.

Co więc należy robić z tego typu odpadami?

Odpady powstałe  z prac prowadzonych we własnym zakresie (system gospodarczy), według Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, powinno się gromadzić w specjalnych pojemnikach, które udostępni i odbierze podmiot odbierający odpady na indywidualne zgłoszenie. Koszty wywozu i zagospodarowania tych odpadów obciążą zleceniodawcę. Natomiast odpady rozbiórkowe i budowlane wytworzone przez firmy remontowo-budowlane, realizujące roboty budowlane na zlecenie, powinny zostać odebrane przez te firmy i dostarczone do właściwych zakładów zagospodarowania.

Zlecenie odbioru pozostałości po remontach, budowach i rozbiórkach budynków należy zgłaszać:

  • gminy: Hanna, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka oraz miasto Włodawa do  MPGK Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22 - tel. 82 572 10 86
  • gminy: Hańsk i Stary Brus do GZK Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Suchawska 9 – tel.82 572 52 41.

Dodatkowe informacje