RPO 2014 - 2020

Gmina Podedwórze informuje o zakończeniu realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa. W ramach projektu na terenie Gminy Podedwórze przebudowano ujęcia wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole, wybudowano ok. 0,94 km sieci wodociągowej w m. Mosty oraz zamontowano 32 nakładki radiowe modułowe na istniejących wodomierzach, umożliwiające odczyt zużywanej wody i automatyczne przesyłanie stanu licznika.

Wartość projektu dla Gminy Podedwórze  wynosi 1 257 445,02zł.  Koszty kwalifikowalne projektu  1 022 313,02 zł, w tym  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  868 966,07 zł.

 

Gmina Podedwórze informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą firmą „EKOIDEA” Tomasz Olek z siedzibą w Radomiu  wyłonionym w drodze przetargu na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ujęcia Wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole”

w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń”

Zadanie finansowane jest w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa.

     Wójt Gminy

/-/Krzysztof  Chilczuk

RPO

Gmina Podedwórze informuje, że dnia 14 czerwca 2018 roku zostały odebrane roboty wykonane przez INVESTMIL Milanów w miejscowości Mosty.

Roboty dotyczyły projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń” zadania „Przebudowa ujęcia wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole oraz budowie sieci w m. Mosty, finansowanego w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa.

 

Część II zamówienia- Budowa sieci wodociągowej w m. Mosty.

W ramach zadania zostały wykonane następujące roboty:

  1. wybudowano sieć wodociągową o długości 875m,

  2. wykonano przyłącze wodociągowe o długości 66,90m wraz z wodomierzem do zdalnego odczytu i automatycznego przesyłania stanu licznika,

  3. wykonano 32 nakładki radiowe modułowe na istniejących wodomierzach umożliwiające odczyt zużywanej wody i automatyczne przesyłanie stanu licznika.

Wójt

/-/ Krzysztof Chilczuk

 

RPO

Gmina Podedwórze informuje, ze rozpoczęła realizacje projektu; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa.
Przedmiot realizacji przez Gminie Podedwórze obejmuje „ Modernizację ujęcia wody Podedwórze ze stacja wodociągową w miejscowości Opole. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty”
Cel projektu: modernizacja ujęcia wody Podedwórze ze stacja wodociągową w miejscowości Opole- zakres modernizacji ujęcia wody „PODEDWÓRZE” obejmuje modernizację budynku stacji, remont okładzin i tynków wewnętrznych oraz posadzek, zmiany instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacje chlorowni oraz studni ujmujących wodę i drogi dojazdowej oraz modernizacje technologii wraz z wymianą rurociągów technologicznych oraz zmianę zagospodarowania działki i obiektów towarzyszących. W ramach zadania wykonany zostanie zestaw ogniw fotowoltaicznych o mocy 2,0 kW, które pozwolą na oszczędności w kosztach eksploatacyjnych, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mosty- budowa sieci wodociągowej projektowana jest na odcinkach o łącznej długości 812m.
Planowane efekty: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej w gminie Podedwórze do wymagań polski i Unii europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej, unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych przez objecie mieszkańców gminy Podedwórze nowoczesnym zmodernizowanym systemem wodociągowym
Wartość projektu: 2 470 036,64 zł. w tym wartość projektu Gminy Podedwórze 1 200 445,01 zł.
Wkład EFRR: 1 706 935, 88 zł.

Dodatkowe informacje