W związku z zakończonym scaleniem gruntów obrębu wsi Antopol zatwierdzonym decyzją Starosty Parczewskiego GN-III.6622.1.27.2018.Asz z dnia 3 grudnia 2021r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębie objętym scalenia przysługuje tzw. ulga scaleniowa.


Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 oraz w związku z art. 12 ust. 3 pkt ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (zwolnienie z podatku obejmujące rok 2023).
Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% (obejmująca rok 2024) i w drugim roku o 50% (obejmująca rok 2025).
Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.).
Ulga udzielana jest na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.
Wymagane dokumenty do uzyskania powyższej ulgi to:
-  wniosek o przyznanie ulgi;
- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
- wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych (obrotowych) albo oświadczenie o pomocy de minimis;
- oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Podedwórze w pok. 4 do końca grudnia 2022 r. by skorzystać w pełni z przysługującej ulgi.

Dodatkowe informacje