Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu  uprzejmie informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium  dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

  • 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (osobiście w siedzibie Ośrodka) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 

Zakładany okres realizacji dystrybucji żywności: luty 2023 - lipiec 2023.

Dodatkowe informacje