Promocja PROW

Operacja „Imprezy i festyny atrakcją turystyczno-rekreacyjną gminy Podedwórze” została zrealizowana przez Gminę Podedwórze. Wniosek złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Wniosek rozpatrzony został przez Radę na posiedzeniu odbytym w dniu 12.03.2010r. Oceniony został na 10 punktów pod względem spełniania kryteriów oceny operacji oraz został sklasyfikowany na 1 miejscu listy ocenianych operacji.

Celem operacji jest utrwalenie tradycji historyczno-kulturowej regionu poprzez organizację imprez i festynów. W ramach tej operacji zorganizowano dwie imprezy:

  1. Święto Krainy Rumianku”, które odbyło się w dniach 12-13 czerwca 2010r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie. Rozpoczął on jedną z cyklicznych imprez, które odbywać się będą w ramach „Jagielloniady” i mają przyczynić się do poszerzenia turystycznej oferty i do przekazu promocyjnego obszaru LGD. W takcie imprezy zostały przeprowadzone konkursy dotyczące walorów przyrodniczych będące zasobem obszarów. Festyn uświetniony został występami zespołów, a miejsce festynu udekorowane zostało tematycznie do naszej imprezy.

  2. Piknik rodzinny w Podedwórzu promujący dziedzictwo kulturowe wschodniego pogranicza”, który odbył się w dniu 22 sierpnia 2010r. w Podedwórzu. Motywem przewodnim imprezy była potrzeba zachowania w tradycji, gwarze i obrzędach tradycji kulturowych. Impreza, miała na celu aktywizację mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywne włączenie się całych rodzin. Planowane konkursy dla rodzin dotyczyły historii i tradycji całego obszaru. W takcie pikniku wystąpiły zespoły kultywujące tradycję, obrzędy oraz gwarę występującą na terenach wschodniego pogranicza. Czynny wypoczynek i możliwość aktywnego w nim udziału w pełni przyczyniło się do realizacji zakładanych celów LGD.

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem imprez odsyłamy do galerii zdjęć.

 

 

Operacja kulturalno-rekreacyjna „Wiejska Impreza Cyrkowa”, która odbędzie się 1 maja 2011r. w Zaliszczu realizowana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej, które ma swoją siedzibę w Zaliszczu. Wniosek złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 08.06.2010r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Celem operacji jest kształtowanie kapitału społecznego i wzmacnianie więzi międzyludzkich z terenu objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, promocja walorów kulturowych regionu, pobudzenie aktywizacji mieszkańców Gminy Podedwórze. W ramach tej jednorazowej imprezy zorganizowane zostaną pokazy młodzieżowej i dziecięcej sztuki cyrkowej funkcjonującej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej. Pozwoli to na wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych, potencjału i aktywności mieszkańców w zakresie promowania i upowszechniania sztuki cyrkowej. Grupa zostanie przygotowana przez instruktora cyrkowego. W ramach imprezy zapewnione zostanie: ubezpieczenie, obsługa sanitarna i poczęstunek.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w imprezie serdecznie zapraszamy.

 

 

 

W dniu 12.09.2010r. w Gminie Podedwórze odbędzie się uroczysta publikacja książki, zatytułowanej „Dzieje Parafii Opole wpisane w dziedzictwo regionu”. Autorem publikacji jest dr Dariusz Tarasiuk – historyk, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Książka powstała z inicjatywy Wójta Gminy Podedwórze w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu: Utrwalenie tradycji historyczno-kulturowej regionu poprzez wydanie publikacji dokumentującej historię zabytków. „Dzieje Parafii Opole wpisane w dziedzictwo regionu” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach publikacji książki odbędzie się konferencja naukowo-promocyjna utrwalająca tradycję historyczno-kulturową regionu i miejscowości Podedwórze.

Serdecznie zapraszamy.

 

Gmina Podedwórze informuje, że realizuje Operację o tytule „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w miejscowościach gminy Podedwórze” tj. 75 przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Antopol – 11 szt., Bojary - 8 szt., Grabówka - 1 szt., Hołowno - 27 szt., Kaniuki - 1 szt., Opole – 17 szt., Piechy - 2 szt., Podedwórze - 2 szt., Rusiły - 6 szt..

Operacja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Wniosek o dofinansowanie został złożony 05 czerwca 2009 r.

W dniu 16 grudnia 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa.

a Gminą Podedwórze z siedziba w Podedwórzu jako Beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienia dla Firmy Instalacyjno - Budowlanej Andrzej Kral mającej swą siedzibę we Włodawie, ul. G. Zapolskiej 24.

W dniu 01 marca 2010 r. Firma rozpoczęła instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Podedwórze 46, 21-222 Podedwórze Operacja, mająca na celu:
„Odnowa zabytkowego zespołu kościelnego wraz z zagospodarowaniem otaczającej go przestrzeni”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
W dniu 03 września 2009 r. w Podedwórzu została zawarta umowa o roboty budowlane pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Podedwórze 46, 21-222 Podedwórze reprezentowaną przez: Ks. Jana Liwaka – Proboszcza Parafii
a
PPUH RAPID Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 7, reprezentowanym przez:
Pana Zenona Laszuka – Prezesa Zarządu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont elewacji i dachu kościoła i ogrodzenia cmentarza kościoła w Podedwórzu”
Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „ Odnowa i rozwój wsi”, tytuł operacji: „Odnowa zabytkowego zespołu kościelnego wraz z zagospodarowaniem otaczającej go przestrzeni”

Termin rozpoczęcia realizacji zadania ustalono na dzień podpisania umowy.
Termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2011 r.
Na inspektora nadzoru powołano Panią Danutę Kossak- Szymańską

Kierownikiem budowy będzie Pan Krzysztof Henryk Twarowski

Dodatkowe informacje