Gmina Podedwórze informuje, że realizuje Operację o tytule „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w miejscowościach gminy Podedwórze” tj. 75 przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Antopol – 11 szt., Bojary - 8 szt., Grabówka - 1 szt., Hołowno - 27 szt., Kaniuki - 1 szt., Opole – 17 szt., Piechy - 2 szt., Podedwórze - 2 szt., Rusiły - 6 szt..

Operacja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Wniosek o dofinansowanie został złożony 05 czerwca 2009 r.

W dniu 16 grudnia 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa.

a Gminą Podedwórze z siedziba w Podedwórzu jako Beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienia dla Firmy Instalacyjno - Budowlanej Andrzej Kral mającej swą siedzibę we Włodawie, ul. G. Zapolskiej 24.

W dniu 01 marca 2010 r. Firma rozpoczęła instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dodatkowe informacje