„Chcemy być lepsi...” – zajęcia, zabawa i sport.

 

Kontynuowana jest realizacja projektu edukacyjnego „Chcemy być lepsi,,,”, który trwa od września 2013r.

W  dodatkowych zajęciach dzieci i młodzież uczestniczą w ramach 1 zadania, na które składają się projekty interdyscyplinarne:

 

-  w Gimnazjum „Tradycja i przyszłość” prowadzone są zajęcia z  języka angielskiego, języka rosyjskiego, matematyki, zajęcia z połączenia wiedzy biologii, chemii i TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), języka ojczystego, kompetencji społecznych i obywatelskich, oraz inicjatywności i przedsiębiorczości.

-w Szkole Podstawowej „Nauka przez ciekawość” który obejmuje zajęcia z muzyki, informatyki, przyrody, matematyki, języka rosyjskiego, języka angielskiego, zajęcia w klasach I-III i zajęcia teatralne.

Zadanie 2 projektu to zajęcia z języka angielskiego i matematyki dla klas III i VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.

Zadanie 3 ma na celu rozwój fizyczny i intelektualny i tutaj dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w sekcjach sportowych takich jak: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna i szachy.

W trakcie lekcji wykorzystywane są nowoczesne metody takie jak TIK, zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej i tabletów.Uczniowie, korzystający z zajęć dodatkowych,kreatywnie rozwiązują problemy, efektywnie współpracują w grupie i uczą się jak aktywnie spędzać czas wolny.

Zajęcia nakierowane są na nieustanne poszerzanie wiedzy, która ma posłużyć w przyszłości polepszeniu umiejętności komunikowania się zwłaszcza w językach obcych. Dopełnieniem realizowanych w ramach projektu zajęć, są wyjazdy edukacyjne do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik do Warszawy.

W okresie od marca do maja planowane jest zorganizowanie szkolnej  mini olimpiady z języka angielskiego, matematyki, a także turniej tenisa stołowego i turniej szachowy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie;
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

{phocagallery view=category|categoryid=135|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

______________________________________________________

Dodatkowe informacje