Projekt „Nowa Perspektywa” jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Pełna treść informacji - format PDF

{phocagallery view=category|categoryid=66|imageid=0|limitstart=0|limitcount=4| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje