Organizacje Pozarządowe Gminy Podedworze

pierwsze lody przełamały…


Beneficjent: Gmina Podedwórze realizuje projekt „ Skuteczne NGO - Strategia współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi” od dnia 01.08.2010r. do dnia 31.03.2011r.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


Sprawozdanie z realizacji zadań projektu POKL.07.03.00-06-317/09-00 „ Skuteczne NGO - Strategia współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


We wrześniu 2010 roku odbyły się następujące spotkania Grupy Planowania Strategicznego:Data

Poruszane zagadnienia


8 wrzesień 2010


Prezentacja uczestników

Kilka słów o organizacjach pozarządowych (NGO)

Współpraca Gminy z NGO w latach 2007-2009

Czym jest Strategia?

Współpraca międzysektorowa

Dyskusja15 wrzesień 2010


Przypomnienie najważniejszych informacji

Silne i słabe strony sektorów

Mapa korzyści współpracy międzysektorowej

Problemy współpracy

Dyskusja22 wrzesień 2010


Przypomnienie najważniejszych informacji

Oferta realizacji zadania publicznego

Zasady współpracy

Błędy popełniane przez NGO’s we współpracy z samorządem

Dyskusja


Wójt Gminy Podedworze

Krzysztof Chilczuk


 

Dodatkowe informacje