Projekt Gminy Podedwórze „Tradycja i praca”

Projekt POKL.06.01.01-06-046/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Beneficjent: Gmina Podedwórze realizowany od dnia 01.02.2010r. do dnia 31.03.2011r.

Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Tytuł projektu: "Tradycja i praca"

Cel projektu: podjęcie zatrudnienia poza produkcja rolna/i zwierzęcą przez co najmniej 50 osób objętych projektem do końca 2011r.

Grupa docelowa: 140 osób bezrobotnych z terenu powiatu parczewskiego i bialskiego, zamieszkałych na terenach wiejskich

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiat parczewski i powiat bialski

Wartość projektu: 963.550,00zł.

Wójt Gminy
Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje