WSTĘP

 1. Urząd Gminy Podedwórze, zwany dalej „Urzędem", zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.
 2. Procedura określa sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób niepełnosprawnych.

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE

 1. Wejście do budynku Urzędu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Na parkingu przed Urzędem Gminy znajduje się jedno miejsce oznakowane przeznaczone do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy wejściu, o których mowa w ust. 1 znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy, z którą on przybył.

ETAPY OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Wójt wyznacza pracownika do obsługi osób niepełnosprawnych. Harmonogram znajduje się w sekretariacie Urzędu.
 2. Po otrzymaniu sygnału dzwonkiem wyznaczony pracownik natychmiast udaje się do osoby niepełnosprawnej i przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru wizyty i tematyki załatwianej sprawy.
 3. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika, powiadamia bezpośrednio pracownika lub kierownika właściwego Referatu o takiej potrzebie.
 4. Pracownik danego Referatu, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej kompleksowego obsłużenia oraz udzielenia jej pomocy w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

 

OBSŁUGA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu ułatwienia porozumienia.
 2. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935).
 4. Urząd Gminy zapewnia dostęp do usług tłumacza : - polskiego języka migowego PMJ,    - systemu językowo – migowego SJM, - sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN
 5. Świadczenie w/w usług jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
 6. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie ( np. pisemnie, za pomocą faxu, e – maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej ) ze wskazaniem metody komunikowania się, do Ośrodka co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
 7. Zgłoszenie powinno być dokonane na odpowiednim formularzu ( Załącznik - Wniosek o zapewnienie  tłumacza języka migowego).
 8. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Podedwórze zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym,
 9. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w wyznaczonym terminie, Urząd Gminy zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną wskazując inny termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień,

 

OBIEG WNIOSKU O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JEZYKA MIGOWEGO

 1. Wniosek o którym mowa, składany przez osobę uprawnioną w Urzędzie Gminy Podedwórze, po rejestracji na Sekretariacie przekazywany jest do koordynatora ds. dostępności, a następnie do pracownika właściwego rzeczowo do załatwienia sprawy,
 2. Jeżeli treść wniosku wskazuje, iż pomoc pracownika Urzędu Gminy jest niewystarczająca, lub gdy Wnioskodawca nie wyraża zgody na pomoc w komunikowaniu się przez pracownika Urzędu , koordynator ds. dostępności  podejmuje działania zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi                             z tłumaczem posiadającym kwalifikacje przez uprawnionego.

 

OBSŁUGA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOSCI W OSOBISTYM KONTAKCIE

 

Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby Urzędu Gminy             w  Podedwórzu mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

    1)     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
    2)     tel. 83 379 50 11
    3)     fax.: 83 379 50 08
    4)     pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44,

             21-222 Podedwórze;
    5)     za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną    

             Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest okazać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc