Ogłoszenia

Szukam domu i dobrego pana, który się mną  zaopiekuje.

Szkolenie dla beneficjentów działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.Spotkanie odbędzie się 19.06.2010 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00

w siedzibie LGD w Parczewie, ul. Harcerska 8.


Szkolenie związane jest z planowanym naborem wniosków na w/w działania, który zostanie przeprowadzony na przełomie czerwca i lipca przez LGD „Jagiellońska Przystań”.


Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu co pozwoli nam na sprawniejszą organizację. Zgłoszenia można dokonywać indywidualnie, telefonicznie, lub
na adres e-mail.


Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze LGD "Jagiellońska Przystań":

ul. Harcerska 8

21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.lgdparczew.pl

Mieszkańcy gminy Podedwórze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie zaprasza Was do szybkiego złożenia zeznania podatkowego PIT za 2009r. w celu szybkiego odzyskania nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Druki zeznań wraz z objaśnieniami są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Parczewie ul. Żabia 2a- parter sala nr 10 jak również w Urzędzie Gminy w Podedwórzu. W wymienionych miejscach można również pobrać druki podań do wydania zaświadczenia o dochodach oraz druki wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1.Zeznanie podatkowe można również złożyć drogą elektroniczną bez konieczności odwiedzania Urzędu Skarbowego. Szczegóły dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań

21-200 Parczew, ul, Warszawska 24


W dniach 14 – 27 października 2009 roku przeprowadzono nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Wpłynęło 7 aplikacji, z których 6 spełniało wymogi formalne. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 29 października 2009r. 3 - osobowa Komisja (Prezes, Z-ca prezesa i członek zarządu LGD) dokonała jednogłośnego wyboru na: Księgowego LGD i stanowisko Specjalisty ds. Operacji. Nie dokonano wyboru na stanowisko Kierownika LGD z powodu wad formalnych dokumentacji aplikacyjnej.

Z przebiegu naboru sporządzono protokół, a kandydaci do pracy w Biurze LGD o wynikach naboru zostali poinformowani telefonicznie.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań

21-200 Parczew, ul, Warszawska 24, tel. 501 376 009


ogłasza II nabór na stanowisko Kierownika Biura LGD

 

Pracownikiem Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim

2. posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na określonym stanowisku

3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku


Wymagania konieczne i pożądane:

 

Stanowisko Kierownik Biura LGD

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe;

 2. Staż pracy minimum 2 lata;

 3. Doświadczenie w kierowaniu zespołem;

 4. Znajomość problematyki realizacji projektów ze środków UE w szczególności w zakresie operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW);

 5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji, internetu;

 6. Praktyczna znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich na obszarze działania LGD;

 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

   

  Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym lub technicznym;

 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

 3. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;

 4. Komunikatywność, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność i zdolności interpersonalne;

 5. Prawo jazdy kat. B

  Warunki zatrudnienia – umowa o pracę – pełny etat.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Życiorys,

2. List motywacyjny,

3. Dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, doświadczenie i umiejętności,

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie (21-200 Parczew, ul.Warszawska 24, I piętro.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2009r. osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpłynięcia dokumentów) w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną).

 

Aplikacje niekompletne lub niedostarczone w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej (na podstawie oceny złożonych dokumentów) zostaną poinformowane o jej terminie telefonicznie. Dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie wśród kandydatów testów kwalifikacyjnych oceniających wiedzę i kompetencję z zakresu działania LGD.


Informacja o wyniku rekrutacji zostanie umieszczona na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego członków LGD niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.Prezes LGD „Jagiellońska Przystań” Janusz Tryniecki

 

Opis stanowiska pracy LGD Jagiellońska Przystań


Kierownik Biura LGD etatowy pracownik biura, odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie LGD, do którego kompetencji należą:

  1. realizacja zadań określonych przez Zarząd,

  2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

  3. gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

  4. prowadzenie działalności wydawniczej,

  5. wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,

  6. ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,

  7. poradnictwo i szkolenia dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w szczególności w zakresie dotyczących osi 4. Leader (możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków),

  8. przygotowanie kart operacji i referowanie operacji w trakcie posiedzeń Rady LGD

  9. promocja LGD „Jagiellońska Przystań” i działań prowadzonych przez LGD w ramach PROW oraz innych programów, w realizację których zaangażuje się LGD,

  10. przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

  11. opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Biura,

  12. obsługa Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej,

  13. sporządzanie protokołów z Walnego Zebrania Członków,

  14. prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej,

  15. sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,

  16. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

  17. opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,

  18. prowadzenie korespondencji,

  19. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, konferencjach, wystawach, targach i innych uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

  20. utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi,

  21. prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu  informuje, iż: - nowy okres zasiłkowy 2009/2010 dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne rozpocznie się z dniem 1 listopada 2009r.
- wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 września 2009r. do 31 października 2009r. w siedzibie GOPS, Podedwórze 44 pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
- informujemy również, że w/w świadczenia będą przyznawane na podstawie dochodów osiągniętych przez członków rodziny w roku 2008
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (083) 379 50 37

Dodatkowe informacje