Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”
zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach działania:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF

Informacja

dotycząca wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun oraz obsunięcie się ziemi.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 21 z późn. zm.) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych., w których powstały straty w uprawach ozimych.

Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania z wyjątkiem:

1. Szkód powstałych w wyniku pioruna oraz przypadków, gdy uprawa prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych,

2. Wystąpienia szkód w pojedynczych poszkodowanych gospodarstwach rolnych, jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej w tych gospodarstwach.

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkody przyjmuje się:

a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,10 ha,

b) poziom szkód wyższy niż 30 % z tym, że do dnia 20 maja jeżeli zniszczeniu uległy zasiewy na całej powierzchni  działki, straty nie mogą być oszacowane wyżej niż 50% plonu.

Bardziej szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej MR i RW w zakładce niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc lub pod adresem www.lublin.uw.gov.pl., na stronie urzędu Gminy Podedwórze  www.gmina-podedworze.pl oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy Podedwórze pokój Nr 13.

Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp.z.o.o. w Lublinie

zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie dla mikroprzedsiębiorstw  

„Edukacja MIKRO”

W projekcie mogą wziąć udział MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, które spełniają poniższe kryteria:

· posiadają jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie powiatu lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, radzyńskiego  

· nie przekroczyło limitu pomocy de minimis przeznaczonej dla przedsiębiorstwa,

· nie znajduje się w trudnej sytuacji

Okres realizacji projektu: 01.03.2013r. do 31.08.2014r.

 

Szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF

 

 

 

 

.

Zarządzenie do pobrania w formacie PDF

 

 

 

.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w strukturze Fundacji Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków dla osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa lub planujących ich założenie. 

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

 

Wnioski będą przyjmowane od 15 do 26 kwietnia 2013 r. 

Maksymalna kwota wsparcia 300 tysięcy złotych netto.

Dofinansowanie pokrywa  do 50% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Podedwórze zaprasza na "V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013", które odbędą się w dniach 5-7 kwietnia 2013 w Targach Kielce.

To prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników wypoczynku na łonie natury.

Więcej informacji:

http://www.targikielce.pl/index.html?k=agro_travel&s=index

http://lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=38043&p=

      Gmina Podedwórze jako partner przystąpiła do realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3., Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą władz w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4, 20-074 Lublin, na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej w dniu 24 sierpnia 2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

      Celem głównym Projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych, w tym Projektem zostanie objętych 121 osób niepełnosprawnych z gospodarstw domowych z terenu 10 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (50 zestawów komputerowych i 22 podłączeń do Internetu).

      W ramach partnerstwa Gminy Podedwórze z Samorządem Województwa Lubelskiego do 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podedwórze trafi zestaw komputerowy z zapewnionym dostępem do internetu. Ponadto po około 2 latach od dostarczenia sprzętu komputerowego wykonawca wykona modernizację tego sprzętu.

     W dniu 17 czerwca 2013 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie wyłączony analogowy sygnał telewizji naziemnej. Po tej dacie mieszkańcy regionu będą mogli korzystać tylko, z dostępnego już teraz, sygnału cyfrowego. Żeby jednak móc oglądać ulubione programy w lepszej niż dotychczas jakości i mieć dostęp do większej ilości telewizyjnych propozycji, z czym wiąże się cyfryzacja, trzeba się odpowiednio przygotować.

Dodatkowe informacje do pobrania:

„Czy po 17 czerwca 2013 roku będę odbierać telewizję naziemną?”

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC)

Wykaz nadajników Naziemnej Telewizji Cyfrowej odbieranych w województwie lubelskim

Dodatkowe informacje