INFORMACJA

WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA ROK 2012 należy składać w terminach:

OD 1 LUTEGO 2012r DO 29 LUTEGO 2012r Faktury za okres od 1 września 2011 do 31 stycznia 2012r

OD 1 SIERPNIA 2012r DO 31 SIERPNIA 2012r Faktury za okres od 1 lutego 2012r do 31 lipca 2012r

<<<formularz do pobrania>>>

    W dniu 28 grudnia 2011 r. w miejscowości Zaliszcze odbyło się zebranie uczestników scalenia obejmującego cały obręb ewidencyjny Zaliszcze, o powierzchni 1174,1888 ha. W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białej Podlaskiej jako wykonawcy scalenia, pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz Wójt Gminy Podedwórze.

Na zebraniu przedstawiono:

1. Postanowienie Starosty Parczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania scaleniowego,

2. Sposób przeprowadzenia scalenia oraz  obowiązki wykonawcy i uczestników scalenia w trakcie przebiegu procesu scaleniowego.

 

Dokumenty w sprawie scalenia umieszczone są na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego http://www.powiat.parczew.pl.

     W dniu 28 grudnia 2011 r.  w gminie Podedwórze odbyła się ostatnia sesja w roku kalendarzowym 2011.

Głównym punktem programu było uchwalenie budżetu na rok 2012. Budżet jest pełen zadań, które zaplanowano do wykonania, będzie to wymagało dużego zdyscyplinowania, ale również wiele wysiłku i pracy.

W związku  z tym, że sesja odbyła się w okresie Bożonarodzeniowym, na jej zakończenie na sesję przybył Ksiądz Proboszcz  Wiesław Sitarski.  Złożył wszystkim życzenia  wszelkich łask, spokoju i miłości.

Przewodniczący Rady  Artur Becher i Wójt Gminy  Krzysztof Chilczuk życzyli wszystkim  zebranym wiele radości, zdrowia, spełnienia planów i zamierzeń oraz dobrej współpracy w duchu pokoju i zrozumienia w Nowym 2012 Roku.

Radni, sołtysi oraz obecni na sesji podzielili się opłatkiem, zaśpiewano kolędy.


{phocagallery view=category|categoryid=89|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

    Z inicjatywy mieszkańców wsi Opole i Podedwórze wspólnymi siłami zostały udrożnione rowy melioracyjne od Podedwórza do Opola. Dzięki tym pracom z pół łatwo będzie spływał nadmiar wody, a rolnikom będzie łatwiej wykonywać prace polowe. Zaangażowani właściciele działek przylegających do rowu wycieli z niego drzewa i krzaki, co ułatwiło pracę koparki odmulającej rów.

Takie działanie jest dobrym przykładem dla wszystkich mieszkańców gminy Podedwórze.

{phocagallery view=category|categoryid=88|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W terminie do 21 października 2011 r. wpłynęło 5 aplikacji konkursowych zgłoszonych przez: Gminę Mełgiew, Gminę Łuków, Gmina Wisznice, LGD „Dolina Wieprza i Poru” oraz Powiat Tomaszowski.

Dnia 24 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Lubartowskiej 74 A odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej oceniającej aplikacje zgłoszone do konkursu.

W wyniku obrad trzech niezależnych ekspertów, spośród pięciu zgłoszonych aplikacji wyłoniono trzy, które znalazły się w gronie Laureatów Konkursu:

1. Partnerstwo "Dolina Zielawy i Piwonii" , lider - Gmina Wisznice, partnerzy: Gmina Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnówka, Gmina Parczew, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, LGD „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Razem dla Parczewa, Eko-Triomix Sp. z o.o., DMG Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 85 pkt.

2. Partnerstwo Powiatu Tomaszowskiego, lider – Powiat Tomaszowski, partnerzy: Miasto Tomaszów Lubelski, Gminy: Łaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Telatyn, LGD „Roztocze Tomaszowskie”, Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 80 pkt.

3. Partnerstwo Energetyczne Powiatu Łukowskiego i Ryckiego, lider - Gmina Łuków, partnerzy: Gmina Adamów, Gmina Kłoczew, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Nowodwór, Wojcieszków, Miasto Stoczek Łukowski, LGD „Razem ku lepszej przyszłości”. Zgłoszona aplikacja otrzymała 75,33 pkt.

Każdy Laureat konkursu otrzymuje wsparcie w dalszej części realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” w formie:

1)   udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje pozarządowe - op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;

2)   udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;

3)   opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą  zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;

4)   800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto, każde zwycięskie partnerstwo ma możliwość przeprowadzenia prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in.:

1)   podczas seminarium poświęconego odnawialnym źródłom energii i poprawie efektywności energetycznej, które zostanie zorganizowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011,

2)   podczas Konferencji regionalnej  na zakończenie realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Dodatkowo laureaci konkursu będą promowani na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl oraz w lokalnych mediach.

I N F O R M A C J A – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na podstawie art.66 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 123 poz. 1808 z późn. zm.), informuję, że działalność gospodarcza  posiadająca  nieaktualny bądź niekompletny wpis

zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga   aktualizacji.

Dokonanie aktualizacji jest konieczne w związku z koniecznością przekazania danych do CEDIG, które  musi dokonać Urząd w terminie do 31 grudnia 2011r.

W przypadku nie dokonania aktualizacji w określonym terminie działalność zostanie

wykreślona z Urzędu.

Dokumenty do aktualizacji można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze

pok. Nr 3, Tel. 83 379 50 08

Aktualizacja jest bezpłatna

I N F O R M A C J A

Gmina Podedwórze informuje, że będzie realizowała w 2012 roku zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych.” W ramach tego  zadania Gmina może sfinansować transport i utylizację wyrobów azbestowych a także ich zdjęcie. Warunki uczestnictwa w zadaniu są następujące:

1. Właściciel nieruchomości musi posiadać:

a/  zgłoszenie wykonania robót zmiany pokrycia dachowego, złożone do Starostwa

Powiatowego( kopia zgłoszenia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

b/   fakturę za zdjęcie wyrobu azbestowego (kopia), jeśli wyrób już został zdjęty,

d/ wniosek  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych usuwaniem

wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Podedwórze

w roku 2012.

2.  Gmina organizuje przetarg i wybiera wykonawcę, który zdejmie pokrycie azbestowe oraz

wykona jego odbiór i utylizację lub tylko odbiór i utylizację, jeśli wyrób został już zdjęty.

Właściciel nie  ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

3.  Jeśli eternit jest już zdjęty właściciel nieruchomości musi przedłożyć kopie faktury za

jego zdjęcie.

U w a g a :

a/   Zgodnie z obowiązującymi przepisami honorowane będą tylko faktury firm           posiadające decyzje o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi            wydane przez  Marszałka Województwa Lubelskiego.

b/   Jeśli eternit jest już zdjęty przez uprawnioną firmę to Gmina  w takim przypadku nie            zwraca kosztów  jego demontażu, natomiast eternit będzie odebrany i przekazany do           utylizacji na koszt Gminy (oczywiście jeśli dana osoba zostanie zakwalifikowana po uprzednim złożeniu w/w dokumentów).

4.   Zadanie musi być zakończone do końca września 2012r.

Wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach w/w programu przyjmuje oraz bliższych informacji na dany temat udziela  Słyszko Antonina  pokój Nr 8 w Urzędzie Gminy Podedwórze  tel. 83 3795185  .

Dodatkowe informacje