Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w trybie §21 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Podedwórze {Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 55 poz. 1536 z dnia 6 maja 2003r.) zwołuję na 24 stycznia 2014 roku XLII sesję Rady Gminy Podedwórze.

 

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

_________________________________________________________

Dodatkowe informacje