Informacja

dotycząca wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun oraz obsunięcie się ziemi.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 21 z późn. zm.) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych., w których powstały straty w uprawach ozimych.

Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania z wyjątkiem:

1. Szkód powstałych w wyniku pioruna oraz przypadków, gdy uprawa prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych,

2. Wystąpienia szkód w pojedynczych poszkodowanych gospodarstwach rolnych, jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej w tych gospodarstwach.

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkody przyjmuje się:

a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,10 ha,

b) poziom szkód wyższy niż 30 % z tym, że do dnia 20 maja jeżeli zniszczeniu uległy zasiewy na całej powierzchni  działki, straty nie mogą być oszacowane wyżej niż 50% plonu.

Bardziej szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej MR i RW w zakładce niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc lub pod adresem www.lublin.uw.gov.pl., na stronie urzędu Gminy Podedwórze  www.gmina-podedworze.pl oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy Podedwórze pokój Nr 13.

Dodatkowe informacje