Samorząd Województwa Lubelskiego przy współudziale Gminy Podedwórze – Urzędu Gminy Podedwórze zaprasza do udziału w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”  w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

     Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz  niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych z obszaru Województwa Lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, a także wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu instytucji podległych jednostkom samorządu terytorialnego.

     Informacja o naborze i terminie składania wniosków do udziału w Projekcie będzie zamieszczona w prasie , radio. telewizji o zasięgu regionalnym oraz na tablicach ogłoszeń, plakatach i ulotkach w poszczególnych gminach/powiatach objętych Projektem.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja.

 

W ramach projektu 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Podedwórze otrzyma darmowy sprzęt.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

(warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu)

Informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44

Urząd Gniny Podedwórze:                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

p. Marek Oniśk                                                    P. Ewa Wąsik

  tel. 83 3795034                                                   tel. 83 3795037

 

Dokumenty do pobrania: 

REGULAMIN

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Dodatkowe informacje