W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) pracami
związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych służących do tworzenia map popytu, proszę o
wypełnienie ankiet.

Pozyskane z ankiet informacje pomogą Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
aktualizacji map popytu i w dokładniejszym koncentrowaniu swoich działań na obszarach
szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Po uzyskaniu informacji z ankiet i ich odpowiednim zagregowaniu w mapach popytu. UKE
udostępnia operatorom (również lokalnym) i zainteresowanym organom samorządu terytorialnego
wiedzę o miejscach zapotrzebowania na ww. usługi telekomunikacyjne, które to miejsca mogą być
interesujące z punktu widzenia biznesowego.

Uzyskane zgłoszenia posłużą także do wskazania miejsc, gdzie potrzebne jest nałożenie obowiązku
zapewnienia usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek ten
należy do operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, a w okresie od 8 maja 2006
r. do 8 maja 2011 r. jego realizacja należała do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Jak przekazać zgłoszenie do UKE

Informacje o obszarach, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej, Internetu
szerokopasmowego lub brakuje w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu
świadczonym przez gminy/powiaty/województwa, a użytkownicy tam mieszkający wyrażają chęć
korzystania z tych usług, proszę przekazywać w jednej wybranej spośród poniżej wskazanych,
formie:

1) dla osób. które mają dostęp do Internetu - poprzez www.mapa.uke.gov.pl

2) dla osób. które nie mają dostępu do Internetu:

•telefonicznie na numer infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 -

pracownik UKE przyjmujący zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni
odpowiednią ankietę,

lub

•listem tradycyjnym na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

(z dopiskiem: Mapy popytu - zgłoszenia użytkowników)

 

 

 

 

 

 


LINK DO ANKIETY <<<TUTAJ>>>

Dodatkowe informacje