ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
,,AKTYWNY SAMORZĄD”- 2019


     Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”.
Program ,,Aktywny samorząd” jest w całości finansowany ze środków PFRON.
Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew


Dofinansowanie do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
,,Aktywny samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie C1


     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznawia dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, a niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez te osoby.
     Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy, albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Wnioski można pobrać w siedzibie PCPR w Parczewie oraz na stronie internetowej
www.pcpr.parczew.pl
Przyjmowanie wniosków:
Wnioski w ramach Obszaru C Zadanie 1 można składać do 30 października 2019 roku
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a
lub pod numerem telefonu: 83 355 15 80

Dodatkowe informacje