MZC

   W ostatnich tygodniach uczestniczyliśmy w festynach organizowanych przez gminy Hanna, Hańsk i Sławatycze. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do informacji dla mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie mogą odwiedzić naszego biura. 

    W Mobilnym Punkcie Informacyjnym można zasięgnąć szereg informacji na temat zasad gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Można otrzymać druk deklaracji, harmonogram odbioru odpadów oraz ulotkę informacyjnąwyjaśniającą szczegółowo działanie systemu gospodarki odpadami po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po 1 lipca 2013 roku.

Zapraszamy również na festyny rodzinne do gmin Podedwórze i Sosnówka. Szczegóły już wkrótce.

Firmy MPGK i GZK zajmą się wywozem odpadów z gmin należących do MZC. Podpisanie umów zaplanowane jest na 29 czerwca.
29 maja odbyło się publiczne otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015 - 2017) pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie". W wymaganym terminie swoje oferty złożyło trzech wykonawców. Najkorzystniejsze okazały się propozycje firm MPGK Sp. z o.o. oraz GZK Sp. z o.o. Umowa z firmami zostanie podpisana na okres 21 miesięcy. Od 1 lipca MPGK obsłuży miasto Włodawę oraz gminy: Hanna, Sławatycze, Podedwórze i Sosnówka, natomiast GZK usługę wywozu będzie realizowała w gminach Hańsk i Stary Brus.

Szanowni Państwo,

Prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gmin: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i miasta Włodawa, należących do  Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, o bieżące aktualizowanie danych telekontaktowych. Ułatwi to kontakt w rozwiązywaniu ewentualnych rozbieżności związanych z płatnościami, co uchroni Państwa przed dodatkowymi kosztami.

Aktualizacja danych kontaktowych nie wymaga składania korekty deklaracji. Uaktualnienia można dokonać w biurze Związku przy ul. Żołnierzy WiN 22, bądź telefonicznie (po krótkiej weryfikacji) pod numerem telefonu: (82) 572 58 56.

_____________________________________________________

W dniu 23 września br. odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Wartość inwestycji wynosi 13 596 310,36 zł, z czego 7 640 199,93 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Zakład powstał z inicjatywy gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, do którego należy miasto Włodawa i gminy: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus. Głównym celem działalności zakładu jest przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych na  terenie gmin członkowskich. Status instalacji regionalnej zobowiązuje również zakład do przetwarzania odpadów pochodzących z innych gmin regionu centralno-wschodniego Lubelszczyzny.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych w osobach Wojciecha Wilka - Wojewody Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, Zdzisława Strycharza - Doradcy Prezydenta Lublina, Wiesława Holaczuka i Edwarda Łągwy - Starostów Włodawskich, Jerzego Września – Burmistrza Włodawy, Marka Kopieniaka, Grażyny Kowalik, Krzysztofa Chilczuka, Krzysztofa Bruczuka, Dariusza Trybuchowicza, Pawła Kołtuna – wójtów gmin członkowskich w asyście swoich skarbników i przewodniczących rad.

Aktu symbolicznego przecięcia wstęgi dokonano na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
W uroczystości wziął udział również proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie – ks. kan. Stanisław Dadas, który zainicjował modlitwę w intencji budowniczych i pracowników zakładu. Po części oficjalnej dyrektor Hubert Ratkiewicz dokonał krótkiej prezentacji obiektu.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie. Romuald Dydiuk - Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego, przedstawił zgromadzonym rys historyczny powstania związku oraz budowy zakładu. Następnie dyrektor zakładu, zaprezentował zebranym technologię unieszkodliwiania odpadów w kontekście aktualnych wymogów formalnoprawnych jak też w perspektywie przyszłych zamierzeń technologiczno-środowiskowych.

Z mównicy płynęły podziękowania, gratulacje oraz życzenia. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem dokonań osób zaangażowanych w powstanie i realizację projektu. Deklarowali też wsparcie w dalszych działaniach związku na rzecz efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.

      Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin: Włodawa m., Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus przypomina, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony.

Międzygminny Związek Celowy
został powołany w 2005. W chwili obecnej do Związku należy siedem samorządów z trzech powiatów: włodawskiego, bialskiego i parczewskiego.
Od 1 lipca 2013 roku gminy w całej Polsce są zobowiązane do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Całkowicie zmienił się system odbioru i zagospodarowania odpadów.
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie przejął obowiązki w zakresie realizacji tej ustawy od gmin zrzeszonych w MZC, a więc: gminy miejskiej Włodawa, gminy: Hańsk, Hanna, Stary Brus, Podedwórze, Sosnówka, Sławatycze.

Wzór wypełnienia formularza zapłaty za odpady.

kliknij aby powiększyć

Od 1 lipca 2013 r. zmienia się klasyfikacja odpadów przypominamy że do:

odpadów mokrych zaliczane będą:

 • · organiczne odpady kuchenne (torebki po herbacie expresowej, obierki)
 • · odpady pochodzenia roślinnego (gałęzie, trawa, liście,owoce),
 • · odpady z bytowania zwierząt domowych,
 • · zmiotki, kurz z odkurzaczy, popioły z pieców i kominów domowych w odrębnym opakowaniu,
 • · pieluchy, pielucho majtki, podpaski

odpady suche to:

 • · odpady szklane, ceramiczne,
 • · odpady metalowe,
 • · tworzywa sztuczne,
 • · papier, tektura,
 • · odpady łazienkowe,
 • · odpady opakowaniowe (jedno i wielomateriałowe, np. kartony po mleku i napojach, opakowania  po maśle, margarynie, serkach)
 • · odpady tekstylne

Żarówki, baterie, sprzęt elektroniczny i elektryczny zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i zbierane będą oddzielnie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska: Pracowników fizycznych

 

_________________________________________________________________

Dodatkowe informacje