Z dniem 1 maja 2022 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z podjętą dnia 30 marca br. uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik nowe stawki będą wynosić:

1) za worek/pojemnik o pojemności 120 L – w wysokości 12,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 L – w wysokości 24,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 L – w wysokości 115,00 ,

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m– w wysokości 740,00 zł.

Warto jednak pamiętać, że powyższe stawki obowiązują jedynie tych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy wypełniają ustawowy obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Niezastosowanie się do zasad selektywnego zbierania odpadów spowoduje naliczenie opłaty w drodze decyzji, w wysokości:

1) za worek/pojemnik o pojemności 120 L – w wysokości 24,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 L – w wysokości 48,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 L – w wysokości 230,00 zł,

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 1480,00 zł.

Nie ulegają natomiast zmianie stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak też dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ryczałt).

Wprowadzone zmiany stawek opłaty wynikają z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ograniczenia ustawowe określające maksymalne stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych spowodowały, że ich dotychczasowa wysokość nie pokrywała faktycznych kosztów zagospodarowania odpadów i powodowała de facto, że część kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych na nieruchomościach niezamieszkałych (instytucje, obiekty usługowe i handlowe) była finansowana z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Problem, z którym borykała zdecydowana większość gmin w kraju został rozwiązany przez ustawodawcę we wrześniu ub.r. poprzez podwyższenie maksymalnego progu opłaty.

Nowe stawki opłat za pojemniki, uchwalone przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie stanowiące zaledwie ok. 48% wysokości ustawowych stawek maksymalnych pozwolą na chwilę obecną dostosować wpływy z opłat do faktycznych kosztów funkcjonowania systemu.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, a każdy z nich otrzyma zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wcześniej deklaracjach. Podczas posiedzenia Zgromadzenia uchwalony został również nowy wzór deklaracji o symbolu D-O(8), który będzie obowiązywał od dnia 1 maja 2022 roku.

Uchwała nr XIII.38.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XIII.39.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

www.mzcwlodawa.pl

 

 

Dodatkowe informacje