GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja dla osób uprawnionych do „Becikowego” 

od stycznia 2012 roku ponownie konieczne będzie zaświadczenie 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Gmina Podedwórze bierze udział w projekcie, pt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8.

Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt dotyczy udzielenia pomocy w formie zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem rodzinom zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W naszej gminie zgodnie z wytycznymi zakwalifikowało się do udziału w projekcie 16 rodzin. Utworzona również została lista rezerwowa obejmująca 8 rodzin.

Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest odpowiedzialny za całościową realizację projektu i bezpośrednią realizację zadań związanych z projektem.

    Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu zawarła umowę z Bankiem Żywności w Lublinie na rozdysponowanie dla 50 osób z gminy Podedwórze artykułów spożywczych otrzymanych w ramach Europejskiego Programu  Pomocy Żywnościowej  dla najuboższej ludności UE. Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu powierzyła Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podedwórzu rozdysponowanie w wyznaczonym terminie artykułów żywnościowych dla rodzin i osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy. W ramach programu rozdysponowane będą następujące artykuły spożywcze:

- mąka,

- makaron,

-kasza manna,

- kasza z warzywami,

- kasza gryczana,

- płatki,

- musli,

- kasza z gulaszem,

- makaron z gulaszem,

- krupnik,

- kawa zbożowa,

- herbatniki,

-ryż biały,

- zupa pomidorowa,

- chleb chrupki żytni,

-mleko UHT,

- ser żółty,

- ser topiony.

{phocagallery view=category|categoryid=81|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zamieszkałych na terenie gminy Podedwórze dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi w terminie do 31 października 2011 r. złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu wniosek o przyznanie pomocy.

 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r.

 

Tekst uchwały i rozporządzenia dostępny poniżej w formacie PDF:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r.

2. Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Kierownik GOPS - Ewa Zielonka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjmuje codziennie  w godz. 7.30-15.30
Do zadań  Kierownika GOPS należy:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 3. współuczestniczenie w opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia mieszkańców naszej gminy,
 4. praca socjalna z klientami ośrodka.

Starszy Pracownik Socjalny - Monika Kostecka-Penkajło

Do zadań starszego pracownika socjalnego należy:

 1. praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzona głównie z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub umocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 2. uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych.

 

Pracownik Socjalny - Ewa Wąsik

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 1. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 2. współpraca ze szkołą, policją, pielęgniarkami środowiskowymi, kuratorami sądowymi, radnymi i sołtysami poszczególnych wsi w celu uzyskania rzetelnych informacji na temat sytuacji materialno- bytowej mieszkańców,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych,
 4. udzielanie pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej

      oraz dodatków mieszkaniowych.

Księgowy GOPS - Barbara Romaszewska

Do zadań księgowego GOPS należy:

 1. prowadzenie księgowości i majątku ośrodka
  • opracowanie i planowanie budżetu oraz realizacja zadań budżetowych,
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych
Image
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu 44

            21-222 Podedwórze
            tel. (0-83) 3795037
            fex.(0-83) 3795008
            email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            nip.5391051026
            regon.002302679

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30

wtorek w godz. 7.30 - 16.00

piatek w godz. 7.30 - 15.00

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

I. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • sprawianie pogrzebu

 • posiłek

 • pobyt w domach pomocy społecznej

 

II. Świadczenia rodzinne:

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

 • jadnorazowa zapomoga z tytułu uradzenia dziecka

 • zasiłki pielęgnacyjne

 • świadczenie pielęgnacyjne

 • fundusz alimentacyjny

 

III. Dodatki mieszkaniowe

 

IV. Projekt współfinansowany ze środków PO KL

 

Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt POKL. 07.01.02-06-167/08-00

Tytuł projektu: Aktywność twoją szansą

 

1. Nazwa beneficjenta- Gminny Ośrodek Pomocy Społęczne w Podedwórzu

Podedwórze 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. lubelskie

pow. parczewski

2. Poziom dofinansowania –89,5 %

3. Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej 3 osób niepracujących, długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Wartość projektu w 2008 r. – 13 613,04 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 429,38 zł.

Wartość projektu w 2009 r. - 15 000,00 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 575,00 zł.

 

 

V. Rozprowadzanie darów żywnościowych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” przez GOPS Podedwórze.

 

W 2011 r. GOPS rozprowadził niżej wymienione dary żywnościowe:

 • mleko UHT

 • mleko w proszku,

 • mąka,

 • dżem,

 • herbatkniki,

 • cukier,

 • danie gotowe- krupnik,

 • makaron.

Podkategorie

Dodatkowe informacje