Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu poszukuje kandydatów do pełnienia
funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2017r. Poz. 697)
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:
• w opiece i wychowaniu dzieci,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki
opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.
Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Podedwórzu (załącznik nr 1),
• udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
• uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
• uzyskać pozytywną opinię psychologa,
• podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 2.pdf) Załącznik nr 2[Oświadczenie kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej - PDF]78 kB
Pobierz plik (Załącznik 1.pdf)Załącznik nr 1[WNIOSEK kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej - PDF]55 kB

Dodatkowe informacje