GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PODEDWÓRZU

informuje, że od 01 stycznia  2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

realizuje projekt systemowy:

pt. „AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.

      Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie będą miały szansę na zwiększenie kwalifikacji i mobilności  zawodowej.


Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

 

_________________________________________________

Dodatkowe informacje