Wybory ławników przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7I posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze SłużbyWięziennej,
9/ radni gminy, powiatu i województwa
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin,
w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku:
1/ prezesi właściwych sądów,
2/ stowarzyszenia,
3/ inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (do pobrania w urzędzie gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
www.gov.pl/sprawiedliwosc

lub stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim www.radzyn.sr.gov.pl

 

Dodatkowe informacje