Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązuje od dnia 26 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2023 r. i 1 stycznia 2024 r.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119).

Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w dn. 31 grudnia 2023 r. i 1 stycznia 2024 r. odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozp-Porzadk-mat-pirotech-2023-r.pdf)Treść rozporządzenia[PDF]86 kB

Dodatkowe informacje