29 października na terenie Gminy Podedwórze nastąpił odbiór drogi powiatowej nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec. Długość odcinka na terenie Gminy Podedwórze wyniosła 7,618 km. Inwestycja ta była realizowana przez Powiat Parczewski i dofinansowana  ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 8 351 449,01 zł. kwota dofinansowania 5 010 869,00 zł.

Gmina Podedwórze w ramach współpracy z Powiatem Parczewskim przekazała 800 000,00 zł. jako swój udział w realizacji wyżej wymienionej inwestycji. Część wkładu Gminy Podedwórze pochodziła ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew S.A. ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew. Przebudowa drogi obejmowała m.in. wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej, wykonanie poszerzenia korygującego przebieg drogi w granicach pasa drogowego, przebudowę istniejących zatok autobusowych, budowę nowej zatoki parkingowej, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowę istniejących pod koroną drogi przepustów, przebudowę/odtworzenie istniejących rowów, aktualizację i wymianę istniejącego oznakowania.

nowa droga, po prawej stronie znak informujący, dofinansowano ze środków Fundusz Dróg Samorządowych nowa droga w tle, znak informujący o pozyskanych funduszach na budowę tej drogi

Dodatkowe informacje