Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie ogłasza III nabór wniosków o przyznanie środków KFS ( limit podstawowy) w terminie od 23.09.2021 r. do 24.09.2021 r. na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, obejmujące:

a) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
b) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
c) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
e) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dodatkowe informacje