Ogłoszenia

W związku z wystosowanym  pismem  Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie Nr. SP ZOZ II DN 0214/52 /2010 z dnia 11.10.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu organizuje zbiórkę ziemniaków, warzyw oraz innych produktów spożywczych na potrzeby kuchni szpitalnej.

Dary będą zbierane w dniu 3 i 4 listopada 2010 r. od  godz. 9 00, prosimy mieszkańców o wystawienie zebranych darów przy swoich posesjach.

 

Wójt Gminy Podedwórze zawiadamia, że od dnia 29 października 2010r na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podedwórze w sołectwach oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Podedwórze www.podedworze.netbip.pl /zakładka przetargi/został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Podedwórze

Gmina Podedwórze ogłasza konkurs na stanowisko: Opiekun świetlicy środowiskowej w ramach realizacji projektu „Nowa Perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.10. 2010 r. do 30. 09. 2012 r.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

 • wykształcenie wyższe (dyplom)

 • przygotowanie pedagogiczne (dyplom, świadectwo, zaświadczenie)

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi (zaświadczenie, oświadczenie)

 • znajomość pojęć organizowania i funkcjonowania organizacji pozarządowych (oświadczenie)

 • znajomość zasad funkcjonowania świetlic środowiskowych – podstawy prawne (oświadczenie)

 • znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel, Microsoft Office (zaświadczenie, oświadczenie)

 • umiejętność korzystania z Internetu - poczta elektroniczna (oświadczenie)

 • znajomość środowisko, w którym realizowany będzie projekt (oświadczenie)

 • znajomość PO KL (1 szkolenie)

 • znajomość Ustawy o pomocy społecznej (oświadczenie)

 • znajomość rozporządzenia MP i PS w sprawie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (oświadczenie)

 • znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (oświadczenie)

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • prawo jazdy kat. B

 

Dokumenty należy złożyć do Urzędu Gminy w sekretariacie pok. nr 4 do godziny 15 00 do dnia 28.10.2010 lub listownie na adres: Gmina Podedwórze

Podedwórze 44

21-222 Podedwórze

z dopiskiem „Konkurs na Opiekuna świetlicy środowiskowej”.

 

Osoba aplikująca dokumenty winna złożyć swoje CV.

Dokumenty załączane w formie kopii osoba składająca zobowiązana jest do poświadczenia ich zgodności z oryginałem.

Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz oświadczenie o niekaralności.

Z osobą, która spełni powyższe warunki zostanie podpisana umowa na czas określony do 30. 09. 2012 r.

 

 

Wójt Gminy Podedwórze

Krzysztof Chilczuk

 

Druk oświadczenia znajdą Państwo w tym miejscu.

 

PRACOWNIA GARNCARSKA

Krystian Nowak

Podedwórze 23

21-222 Podedwórze

Tel. 692-700-466


oferuje:

Prowadzenie zajęć na kole garncarskim

- indywidualne

- w szkołach

- w ośrodkach kultury, itp.

- z osobami niepełnosprawnymi

- kolonie, zimowiska


Sprzedaż wyrobów z gliny

- garnki

- wazony, itp.

- figurki, itp.

Więcej informacji na stronie: www. pracowniagarnacarska.com.pl

Dodatkowe informacje