Wójta Gminy Podedwórze
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 149, poz 1591 z późn. zm.)oraz uchwały Nr XI/58/2007 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Podedwórze zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne przedmiotem których będzie lokalizacja i budowa biogazowi.

§ 2

1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych odbędzie się w dniu 31stycznia 2011r o godzinie.17:30 w świetlicy wiejskiej, na spotkaniu z mieszkańcami wsi Podedwórze.

2. Opinie i wnioski należy wnosić w formie ustnej lub pisemnej na spotkaniu oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze do dnia 01 lutego 2011r.

§ 3

Zgłoszone opinie i wnioski zostaną poddane szczegółowej analizie, a wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na zebraniu z mieszkańcami wsi Podedwórze w dniu.4 lutego 2011r. o godzinie17:30 w świetlicy wiejskiej

§ 4

1.Przeprowadzenie konsultacji powierza się Pani Annie Drabik Inspektorowi Urzędu Gminy i Panu Stanisławowi Zielińskiemu Inspektorowi Urzędu Gminy.
2. W konsultacjach osobiście będzie uczestniczył Wójt Gminy Podedwórze

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, dostarczenie do sołtysa wsi Podedwórze oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej /w zakładce ogłoszenia/, www.podedworze.netpib.pl

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Stanisławowi Zielińskiemu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodatkowe informacje