Zarząd LGD „Jagiellońska Przystań” informuje, że w dniu 19.07.2010 r. w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań” przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań” w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1) „Odnowa i rozwój wsi”- godzina 16.00
2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – godzina 16.15
3) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 16.30

Porządek Posiedzenia:

- otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum,

- wybór Komisji Skrutacyjnej,

- przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków,

- złożenie oświadczenia o bezstronności przez każdego Członka Rady,

- podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia z głosowania,

- omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD,

- głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR),

- podjęcie uchwał w sprawie zgodności lub niezgodności operacji z LSR,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych lub niezgodnych z LSR,

- głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów),

- podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji,

- wolne głosy, wnioski, zapytania,

- zamknięcie posiedzenia.

Dodatkowe informacje