W dniu 11 maja 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Bojarach odbyło się kolejne zebranie uczestników scalenia wsi Antopol zwołane przez Starostę Powiatu Parczewskiego. Celem zebrania był wybór rady uczestników scalenia, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia.
Pani Małgorzata Ostrowska – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, iż zgodnie z ustawą  o scalaniu i wymianie gruntów jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie od 3 do 12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia.
W dalszej części zebrania uczestnicy zgłaszali kandydatów do rady uczestników scalenia. W głosowaniu wybrano 9 osobową radę uczestników scalenia, która spośród siebie wyłoniła przewodniczącego rady.
Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat perspektywy realizacji prac scaleniowych w obrębie wsi Antopol. Na pytania zebranych uczestników odpowiadali Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze, Małgorzata Ostrowska – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Tadeusz Handor - Specjalista ds. zarządzania, nadzoru i odbioru prac Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

 

 

Dodatkowe informacje