Zakończenie projektu „Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze”


Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Beneficjent - Gmina Podedwórze.

Realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe.

Czas trwania projektu: 01.08.2009r. – 31.07.2011r.

 

     Realizacja dwuletniego projektu „Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” dobiegła końca. Pozostała po nim bogata kronika, nowy plac zabaw, mnóstwo zabawek, gier dydaktycznych, sprzęt multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny, a najważniejsze- radość dzieci i ich rodziców oraz satysfakcja nauczycieli z pracy.

Ogólny cel projektu „poprawa jakości oferty przedszkola w Podedwórzu i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w grupie dzieci pochodzących z terenów wiejskich”, został osiągnięty. Potwierdzeniem są wyniki ankiety skierowanej do rodziców dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ponad 98% ankietowanych stwierdza, że realizacja zadań projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy ich dziećmi, a dziećmi miejskimi. 2% (1 os.) nie ma zdania na ten temat. Rodzice rozumieją, że uczestnictwo dziecka w zajęciach w przedszkolu są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność, tak bardzo dziś potrzebne.

Zostały również dokonane cele szczegółowe, tzn. „zwiększenie stopnia świadomości społecznej o znaczeniu edukacji przedszkolnej, wzrost zainteresowania ofertą przedszkolną w grupie rodziców mających dzieci w wieku 3-5 lat, rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci objętych projektem”.

Cele szczegółowe zostały osiągnięte poprzez promocję projektu, organizację dodatkowych bezpłatnych zajęć, dożywianie dzieci, spotkania z logopedą, psychologiem oraz szereg zajęć rozwijających zainteresowania. 100% rodziców uważa, że projekt „ Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” był słuszną inicjatywą i powinien być kontynuowany w następnych latach. Realizacja projektu sprawiła, że oferta edukacyjna placówki odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom lokalnej społeczności. Rodzice przez okres dwóch lat odciążeni byli od zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Ich dzieci znajdowały się pod fachową opieką przez dłuższą część dnia. Dostrzegli, że przedszkole rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.

Godziny pracy przedszkola były wydłużone.W okresie jesienno- zimowym przedszkole było czynne w godzinach od 7 do 16, w okresie wiosenno- letnim w godzinach od 7 do 17. Wydłużenie godzin funkcjonowania przedszkola bardzo rodzicom odpowiadało, potwierdza ten fakt 100 % respondentów, ponieważ mogli dłużej wykonywać swoją pracą, a dziecko przebywało pod opieką fachowców.

 

 

HISTORIA PROJEKTU

 

Po dwuletnim okresie realizacji projektu stwierdzamy, że był to dla naszej placówki duży sukces. Zapewniliśmy dzieciom lepsze szanse edukacyjne, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Troszczyliśmy się o ich rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny.

W ramach projektu, który opiewał na kwotę 860.974,00zł podjęliśmy szereg działań, które znacząco wpłynęły na zwiększenie szans edukacyjnych naszych dzieci. Do najważniejszych należy zaliczyć fakt, że od 1 września 2009 r. w naszym przedszkolu istniały trzy grupy wiekowe: 3-4 latków, 5 latków i 6 latków, co pozwalało na dostosowanie zajęć do możliwości dzieci i lepsze wykorzystanie ich potencjału. Każda grupa zajmowała oddzielne pomieszczenie, wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne i zabawki. W ramach projektu każde dziecko otrzymywało nieodpłatnie trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Zatrudniony personel prowadził szereg zajęć wychowawczo – dydaktycznych m. in. zajęcia artystyczne, plastyczne, kulinarne, ekologiczne, lekcje ciszy, utrwalanie tradycji. Celem zajęć było rozwijanie wyobraźni, twórczości, zainteresowań, sprawności manualnych , umiejętności artystycznych, kształtowanie współdziałania w grupie.

Zorganizowano 21 wyjazdów na basen AWF do Białej Podlaskiej, które miały na celu zapobieganie powstawaniu wad rozwojowych, naukę pływania i relaks.

Podczas całej realizacji projektu przedszkolaki uczestniczyły w 12 wycieczkach do placówek artystyczno – kulturalnych województwa lubelskiego, rozwijając zainteresowania. Dzieci przygotowywały się do odbioru dzieł sztuki teatralnej, kształtowały umiejętność porównania sztuki żywego słowa (teatr) i sztuki ruchomego obrazu (kino). Uczyły się właściwego zachowania w miejscach publicznych. Wszystkie wyjazdy organizowane były we współpracy z Biurem Turystycznym MARIO PRESTO – Mariusza Burdzyluka z Białej Podlaskiej.

Wszystkie dzieci przedszkolne otoczone były opieką logopedyczną, która spowodowała wyeliminowanie wad wymowy i zapobiegła ich powstawaniu. Zajęcia z psychologiem ukierunkowały rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci. Nasze maluchy uczyły się od najmłodszych lat języka angielskiego i rozwijały zdolności muzyczne na zajęciach rytmicznych. Z wielką radością uczestniczyły w zajęciach informatycznych, ucząc się podstaw obsługi komputera. Zaangażowane były w przygotowanie podziękowań nauczycielom i rodzicom na zakończenie projektu, tworząc własne rysunki.

W ramach projektu organizowane były comiesięczne spotkania z gośćmi reprezentującymi różne zawody. Przedszkolaki miały możliwość poznać specyfikę ich pracy i rozwijać zainteresowania.

Dla rodziców każdego miesiąca odbywały się spotkania, mające na celu promowanie postaw integracyjnych, utrwalanie tradycji lokalnych oraz celebrowanie świąt okolicznościowych. Spotkania dostarczały wszystkim uczestnikom wielu ciekawych wrażeń, pogłębiły więzi emocjonalne. Dzieciom dały poczucie własnej wartości, podniosły ich samoocenę i utwierdziły w przekonaniu, że ich zaangażowanie i aktywność są doceniane przez najważniejsze dla nich osoby( rodziców, dziadków, rodzeństwo, nauczycieli, przedstawicieli lokalnej władzy itp.). Inną dobrą stroną uczestnictwa rodziców w zajęciach było poznanie przez nich codziennej pracy z dziećmi, ponieważ nie wszyscy uświadamiają sobie, że w przedszkolu dzieci naprawdę zdobywają wiele wiadomości i umiejętności, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania wśród ludzi. Była to więc korzystna forma promocji placówki oraz szansa na dobre współdziałanie obu środowisk wychowawczych, jakimi są: przedszkole i dom rodzinny.

Wielką atrakcją dla dzieci były warsztaty edukacyjne w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie. Zdobyły tam wiedzę i umiejętności z zakresu ciastoterapii, ceramiki, plecionkarstwa, obróbki lnu itd.. Miały możliwość upiec rogaliki, pierniki, ubić masło, prać na tarze, prasować żelazkiem na duszę i maglownicy, mielić na żarnach.

Zróżnicowana i bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności dzieci dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła na lepsze przygotowanie dzieci z gminy Podedwórze do dalszej edukacji.

 

Koordynator projektu: Zenobia Demczuk

 


{phocagallery view=category|categoryid=71|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje