W dniu 20 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
w Lublinie, a Gminą Podedworze reprezentowaną przez Wójta Gminy – Panią Monikę Mackiewicz – Drąg przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Iwony Szymańskiej na realizację projektu „Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty” w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

    W ramach realizacji projektu we wsi Mosty zostanie wybudowany drewniany budynek, który będzie pełnił funkcję turystyczną. Z obiektu będą korzystać turyści przyjeżdżający do miejscowości Mosty, gdzie będą mogli odpocząć i zatrzymać się na dłużej.

    W budynku powstanie „Kącik tradycji rybackich”, wyposażony zarówno w  nowoczesny, jak i dawniejszy sprzęt rybacki. Dzięki temu będzie to miejsce, w którym każdy z odwiedzających będzie miał okazję zapoznania się z historią pracy rybaka. W budynku zlokalizowany zostanie również punkt informacji turystycznej, w którym dostępne będą nieodpłatne mapy, ulotki  i publikacje o najciekawszych miejscach położonych w Gminie Podedwórze.

    Realizowana operacja dzięki budowie niewielkiego budynku turystycznego przyczyni się do stworzenia miejsca wypoczynkowego w gminie Podedwórze, wpływając na podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy oraz całego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

    Projekt będzie realizowany do września 2019 r. Całkowity koszt operacji to 117 674,63zł,  w tym dofinansowanie ze środków unijnych - 100 000,00 zł.
Wkład własny w wysokości 17 674,63zł. finansuje Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Mosty.

Dodatkowe informacje