adres portalu: https://epuap.gov.pl

SKRYTKA 1:     /Urzad_Gminy_Podedworze/skrytka

SKRYTKA 2:     /Urzad_Gminy_Podedworze/SkrytkaESP

 

Dodatkowe informacje